Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара»

 НИЗОМНОМАИ

МИНТАЌАИ ОЗОДИ ИЌТИСОДИИ «ДАНЃАРА»

1. Муќаррароти умумї

1. Низомномаи мазкур мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» ва Низомнома дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 5 декабри соли 2005 тањти №191 тасдиќ шудааст, тањия гардида, асосњои ташкилї, њуќуќию иќтисодии фаъолияти минтаќаи озоди иќтисодии шакли истењсолию инноватсионии Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» (минбаъд - МОИ «Данѓара»)- ро муайян менамояд.

2. Маќсади асосии таъсиси МОИ «Данѓара»:

- њавасмандгардонии рушди иќтидори иќтисодии Љумњурии Тољикистон, аз љумла бо роњи љалби сармоягузории ватанию хориљї, љорї намудани усулњои муосири идоракунї ва менељмент;

- таъмини иштироки самараноки иќтисодиёти минтаќа ва кишвар дар таќсимоти байналмилалии мењнат, тараќќї додани њамкорињои тиљоратию иќтисодї бо кишварњои хориљї, афзун намудани иќтидори содиротии љумњурї;

- таъмини рушди устувори иљтимоию иќтисодии минтаќа;

- рушди шањрсозї дар минтаќањои атрофи МОИ «Данѓара», ташкил намудани инфрасохтори муосири муњандисию наќлиётї, телекоммуникатсионї, истењсолї ва иљтимої;

- таъмин намудани ањолии минтаќа ва љумњурї бо кор, ташкили љойњои иловагии корї, баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва њалли дигар масъалањои иљтимоию иќтисодии минтаќа.

3. Вазифањои асосии МОИ «Данѓара»:

-рушди иќтидори иќтисодии минтаќа дар асоси њамгироии сармоягузорињои хориљї бо воситањои пулию моддии корхонаю ташкилотњои ватанї, ки ба шаклњои гуногуни моликият асос ёфтаанд;

-љалби сармоягузорињои хориљї ва дохилї, техника ва технологияњои  муосир, љорї намудани таљрибаи хориљии идоракунї ва усулњои нави хољагидорї;

- љорї намудани навоварињо ва ихтирооти илмию техникии ватанї ва хориљї дар истењсолот бо истифодаи минбаъдаи онњо дар минтаќањои дигари кишвар;

- ташкили шабакаи истењсолоти аз љињати экологї тоза, кам кардани харољоти истењсолот, истифодаи пурраи захирањои озоди мењнатї, табиї ва дигар захирањои мањаллї, барои истењсоли молу мањсулоти раќобатнок  љињати содирот ва таъмини бозори дохилї;

- бунёд ва ободонии њудуди МОИ «Данѓара», њифз ва њимояи муњити зист;

- дар њудуди МОИ «Данѓара» ташкил намудани инфрасохтори истењсолї дар сатњи меъёрњои байналмилалї (алоќа, наќлиёт, коммуникатсия ва ѓайрањо);

- ташаккул додани буљети мустаќили  МОИ «Данѓара».

2. Маќоми МОИ «Данѓара»

4. Маќоми МОИ «Данѓара» бо сарњадоти он, заминаи ќонунгузорї ва низомњои махсуси њуќуќї, инчунин буљети минтаќа ва маќомоти идоракунии худї муайян мегардад.

5. МОИ «Данѓара» дар њудуди  ноњияи Данѓараи вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон ба мўњлати 25 сол дар масоњати умумии242,31 гектарќитъаи замин, ки  аз њудудњои алоњида (мањдуд) иборат аст,  таъсис дода мешавад.

6. Дар њудуди МОИ «Данѓара» ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодиро ба танзим медарорад, амал мекунад.

Муносибатњое, ки бевосита бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи минтаќањои озоди иќтисодї ба танзим дароварда нашудаанд, тибќи меъёрњои ќонунгузорие, ки ба моњияти онњо зид нестанд ва муносибатњои монандро танзим менамоянд, амалї мегарданд.

  7. Ба шахсони њуќуќї, намояндагињо, филиалњои шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї (резидент ва ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон), ки фаъолияти худро дар њудуди МОИ «Данѓара» амалї менамоянд (минбаъд - субъектњои МОИ) низоми махсуси њуќуќии истифодаи замин, низомњои махсуси гумрукї, андозї ва дигар низомњои мўќаррарнамудаи Низомномаи мазкур ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти МОИ-ро ба танзим медароранд, амал мекунад.

8. Дахолати маќомоти њокимияти давлатї ба фаъолияти молиявию хољагидории МОИ «Данѓара», ба ѓайр аз њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, манъ аст.

9. МОИ «Данѓара» дорои буљети мустаќил буда, аз њисоби даромадњо ва пардохтњое, ки Низомномаи мазкур муайян намудааст, инчунин аз њисоби дигар манбањои маблаѓгузорие, ки ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолифат намекунанд, ташаккул меёбад.

10. Маќоми идоракунї дар њудуди МОИ «Данѓара» Маъмурияти МОИ «Данѓара» мебошад (минбаъд - Маъмурияти МОИ).

Маъмурияти МОИ њамчун муассисаи давлатии сатњи љумњуриявї таъсис ёфта, дар асоси Низомномаи мазкур ва Оиннома, ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї тасдиќ мегардад, фаъолияти худро анљом медињад.

11. Дар МОИ «Данѓара» чунин амалњо манъ аст:

- иљрои корњои истифодаи захирањои зеризаминї (ба ѓайр аз истихрољи обњои зеризаминї барои таъмини фаъолияти субъектњои МОИ бо об);

- истењсоли молњои зераксизї, ба истиснои истењсоли наќлиёти автомобилї ва дигар воситањои наќлиётии муњарриќдор, ки барои боркашонию мусофиркашонї пешбинї шудаанд;

-  истењсоли ќоѓазњои ќиматбањо, пул ва тангањо, маркањои почта;

- истењсол, коркард ва фурўши воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо;

- пахши барномањои радио ва телевизионї, ба истиснои хизматрасонии техникии радио ва телевизион;

- истењсол, коркард, нигоњдорї, безараргардонї ва фурўши маводњои хатарнок ва радиоактивї;

- истењсоли мањсулоти аввалияи металлургияи ранга ва сиёњ;

- табобати  касалињои  руњї дар шакли  агрессивї ва беморињои  сирояткунанда;

- табобати њайвонњое, ки касалињои хавфнок доранд;

- фаъолияте, ки ба масъалањои муњољирати мењнатии хориљї алоќамандї дорад;

- бунёди истењсолоти аз љињати экологї хатарнок, ки ба муњити зист зараровар мебошад;

- фурўши маводи сўзишворию равѓанњои молиданї дар њудуди МОИ ба шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї мансуб нестанд;

- фурўши чаканаи молу ашё, ба истиснои фурўши чаканаи мањсулоти ниёзи мардум барои истеъмоли дохилї бо тарзи ташкили фаъолияти субъектњои МОИ оид ба савдо ва хўроки умумї дар љойњои аз љониби Маъмурияти МОИ муайянкардашуда;

- фаъолияти хољагидорию тиљоратї, ки бо таъмини амният ва дифои давлат, инчунин бо истењсол, коркард, нигоњдорї ва фурўши яроќ, лавозимоти љангї, моддањои тарканда, воситањои нашъадор, моддањои психотропї алоќамандї дорад;

- воридоти воситањои нашъадор, моддањои психотропї, яроќ, лавозимоти љангї, дигар молњое, ки фурўш ва интиќоли онњо дар Љумњурии Тољикистон мањдуд карда шудаанд;

- ташкил намудани ќимор ва лотереяњо, ќиморхонањо (казиноњо), видеосалонњо, бозињои  автоматикї ва њоказо.

12. Рељаи кории МОИ «Данѓара» аз тарафи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ муќаррар карда мешавад. Рељаи кории субъектњои МОИ аз тарафи Маъмурияти МОИ муќаррар карда мешавад.

13. Аз њудуди МОИ «Данѓара» содироти молњо ба кишварњои дигар њавасманд карда мешавад.

Нисбати истифодаи њатмии ашёи хом ва маводњои мањаллї бар ивази ашёи хом ва маводњои воридотї талабот муќаррар карда намешавад.

3. Намудњои фаъолияти афзалиятнок

дар МОИ «Данѓара»

14. Намудњои фаъолияти афзалиятнок дар МОИ «Данѓара»:

- коркарди саноатии мањсулоти кишоварзї;

- истењсоли ресмонњои дўзандагї, мањсулоти трикотажї, матоъњои сунъї ва синтетикї, матоъњо ва мањсулоти тайёр аз ресмони шоњї ва пахтагин, матоъњои тайёр ва мањсулоти дўзандагии пашмї, коркарди пўсти чорвои майда ва калон бо истењсоли мањсулоти тайёри чармин, пойафзол ва галантереяи чармин;

- рангубор кардани матоъњо ва истењсоли мањсулоти тайёр барои соњаи дўзандагї, истењсоли матоъњои пардаворї ва рўйкаш барои мебелсозї, истењсоли фурнитураи истифодаи гуногун;

-  истењсоли курсию мебел;

- истењсоли рангњои гуногуни сунъї ва синтетикї;

-  истењсоли крахмал, микроселюллоза, нитроселлюлоза;

- мошинсозї  (васлкунї ва истењсоли автомобилњо, тракторњо ва  техникаи гуногунтамѓа барои соњаи кишоварзї ва дигар соњањо, ќисмњои эњтиётї барои онњо, таљњизот ва техникаю технологияи соњаи коркард, хизматрасонї ва ниёзи мардум, насосњои обкаш ва дигарњо);

- истењсоли лўлањои ѓайриметаллї барои соњањои гуногун;

- истењсоли мањсулоти электротехникї, радиоэлектронї ва техникаи соњаи маишї;

- истењсоли нурињои минералї ва биоиловагињо барои соњаи кишоварзї;

-  коркарди сангњои кўњї, истењсоли масолењи сохтмонї ва ороишї;

- истењсоли нахњои шишагї, рухомї ва мањсулоти тайёр аз онњо;

- истењсоли масолењи сохтмони замонавї (шиша, дару тиреза, хиштњо ва панелњои гарминигоњдорандаи стандарти байналмилалї, мањсулоти ороишии пластикї (ба истиснои хишти сохтмонї);

-  истењсоли мањсулоти гаљї;       

-  истењсоли симњои электрикии гуногунтамѓа;

- истењсоли мањсулот аз коркарди партовњои маишї (бе технологияи коркарди аввалия);

-  истењсоли мањсулоти атторї ва маводњои шустушўйии кимиёвї;

-  истењсоли мањсулоти фарматсевтї ва доруворї;

-  истењсоли таљњизоту лавозимот барои соњаи тандурустї;

-  истењсоли таљњизот ва лавозимоти рўшанидињанда;

- фаъолияти нархгузорї, ќарздињї, суѓуртакунї, консалтингї, аудиторї, лизингї ва сертификатсиякунонї;

-  фаъолият дар самти технологияи иттилоотї;

- фаъолият дар самти тадќиќоти илмию техникї, фаъолияти инноватсионї, рушди нанотехнология, биотехнология ва дигарњо.

4. Субъектњои МОИ «Данѓара»

15. Ба сифати субъектњои МОИ «Данѓара» шахсони њуќуќї, филиал ва намояндагии онњо,  соњибкорони инфиродї (резидент ва ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон) эътироф карда мешаванд, ки:

- тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз ќайди давлатї гузаштаанд;

- шартномаи пешбурди фаъолиятро дар њудуди МОИ «Данѓара» бо Маъмурияти МОИ ба имзо расонидаанд; 

- сертификати субъектњои МОИ «Данѓара»- ро тибќи тартибе, ки дар Низомномаи мазкур пешбинї шудааст, соњиб гардидаанд.

16. Субъектњои МОИ фаъолияти худро дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон», Низомномаи мазкур ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодиро ба танзим медароранд, ба роњ мемонанд.

17. Шахсони њуќуќї, намояндагињо, филиалњои шахсони њуќуќї, шахсони воќеї ва соњибкорони инфиродї (резидент ва ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон), ки  дар њудуди МОИ «Данѓара» то таъсисёбии он фаъолият доштанд, дар мўњлати 1 сол аз рўзи ба фаъолият шурўъ намудани Маъмурияти МОИ бояд вазъи ташкилию њуќуќии худро бо муќаррароти Низомномаи мазкур мувофиќ намоянд.  

Дар њолати аз тарафи онњо иљро накардани талаботи Низомномаи мазкур Маъмурияти МОИ оид ба баргардонидани ќитъаи замин барои эњтиёљоти давлатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи замин љињати ќабули ќарори дахлдор ба маќоми ваколатдори давлатии замин мурољиат мекунад.

18. Баќайдгирии давлатии соњибкори инфиродї, шахси њуќуќї, филиал ё намояндагии шахси њуќуќї, резидентњо ва ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон (минбаъд - довталаб), ки хоњиши гирифтани маќоми субъектњои МОИ «Данѓара»- ро доранд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Низомномаи мазкур сурат мегирад.

19. Маъмурияти МОИ барои баќайдгирии давлатии соњибкори инфиродї, шахси њуќуќї, филиал ва намояндагии шахсони њуќуќї -резидентњо ва ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон њамчун субъектњои МОИ ба довталаб њуљљати тасдиќкунандаи нишонии њуќуќї дар МОИ «Данѓара»-ро медињад.

20. Барои гирифтани њуљљати тасдиќкунандаи нишонии њуќуќї дар МОИ «Данѓара» довталаб ба Маъмурияти МОИ бо ариза ва замима намудани иттилоот дар бораи довталаб, бизнес-наќша(њо) ва (ё) лоиња(њо)и сармоягузорї мурољиат менамояд. 

21. Бизнес-наќша (њо) ва лоиња (њо) и сармоягузорї бояд ба талаботњои зерин мутобиќат намоянд:

- њаљми сармоягузорї барои амалї намудани фаъолияти истењсолї – на камтар аз маблаѓи эквиваленти  500 њазор доллари ИМА;

- ворид намудани на кам аз 90 фоизи таљњизоти технологї – истењсолї;

- мўњлати ќаблан истифодашудаи таљњизоти технологї – истењсолии воридшаванда на бояд аз 3  сол  зиёд бошад;

- оѓоз намудани истењсоли мањсулот на дертар аз 3  сол аз рўзи баќайдгирии давлатї њамчун субъекти МОИ;

- њаљми сармоягузорї барои амалї намудани фаъолияти содиротию воридотї – на камтар аз маблаѓи эквиваленти 50 њазор доллари ИМА;

- њаљми сармоягузорї барои амалї намудани фаъолияти хизматрасонї – на камтар аз эквиваленти  10 њазор доллари ИМА.

Њуљљатњое, ки ба талаботи банди мазкур љавобгўй намебошанд, барои баррасї ќабул карда намешаванд.

22. Маъмурияти МОИ дар мўњлати се рўзи корї аз рузи гирифтани ариза, довталабро бо ќарори ќабулшуда огоњ мекунад.

23. Довталабон барои дурустии маълумоти пешнињодшуда мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон масъул мебошанд.

24. Шакл ва тартиби омода намудани ариза, маълумоти иттилоотї, бизнес-наќша ва (ё) лоињаи сармоягузории довталаб аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ тањия ва тасдиќ мегардад.

25. Довталаб барои гирифтани сертификати субъектњои МОИ (минбаъд - сертификат) бо Маъмурияти МОИ шартномаи фаъолиятро (минбаъд - шартнома) ба имзо мерасонад.

Дар шартнома талабот оид ба фаъолият дар њудуди МОИ «Данѓара», тартиби истифодаи имтиёзњо ва низомњои махсус, ќитъаи замин, бино, иншооти истењсолию маъмурии ба иљора додашаванда, коммуникатсияњо, муносибатњои молиявию хољагидорї ва дигар талаботи дар Низомномаи мазкур пешбинишуда дарљ мегардад.  

26. Барои ба имзо расонидани шартнома довталаб ба Маъмурияти МОИ бояд чунин њуљљатњоро пешнињод намояд:

-  ариза;

- њуљљатњои тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатї дар њудуди МОИ «Данѓара»;

- намунањои имзоњои шахсони ваколатдори довталаб.

27. Маъмурият дар мўњлати 3 рўзи корї њуљљатњои пешнињоднамудаи довталабро баррасї намуда, лоињаи шартномаро бо довталаб омода ва ба имзо мерасонад.

28. Баъди ба имзо расидани шартнома ба довталаб сертификат дода мешавад.  

29. Сертификат њуљљати баќайдгирии довталаб ба сифати субъекти МОИ ба њисоб рафта, барои дар њудуди МОИ «Данѓара» пешбурди фаъолият, истифодаи имтиёзњову низомњои махсуси пешбининамудаи Низомномаи мазкур иљозат медињад.

30. Шакл ва мазмуни шартнома ва сертификат аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ тањия ва тасдиќ мегардад.

31. Арзиши сертификат 5 њазор доллари ИМА-ро ташкил медињад.

32. Маъмурияти МОИ дафтари баќайдгирии сертификатро бо шакли аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ муќарраргардида пеш мебарад.

Дар дафтари ќайд, маълумоти асосї дар бораи субъектњои МОИ дарљ гардида, ба сертификат раќами баќайдгирї дода мешавад.

33. Дар њолати таѓйир ёфтани намуди фаъолият ё шакли ташкилию њуќуќии субъекти МОИ таѓйироти зарурї ба дафтари ќайд ворид карда мешавад.

34. Таѓйир додани намуди фаъолият ё шакли ташкилию њуќуќї мувофиќи аризаи субъекти МОИ дар асоси  ќарори Маъмурияти МОИ анљом дода мешавад. Дар ин њолат ба субъекти МОИ сертификати нав дода мешавад ва сертификати кўњна бекор карда мешавад.

35. Боздошти муваќќатї ва азнавбарќароркунии  фаъолияти субъекти МОИ, инчунин беэътибор донистани сертификати субъекти МОИ бо асосњои зерин амалї карда мешаванд:

1) боздошти муваќќатии фаъолияти субъектњои МОИ аз тарафи Маъмурияти МОИ дар мўњлати то 3 моњ њангоми ба амал омадани њолатњои дар поён пешбинишуда амалї мегардад:

- дар њолатњои иљро нагардидани шартњои шартнома бо Маъмурияти МОИ аз љониби субъектњои МОИ «Данѓара»;

- њангоми аз љониби субъектњои МОИ, намояндаи ваколатдор ё корманди он расонидани зарар ба объектњои хизматрасонї ва таљњизоти МОИ «Данѓара» ва идомаи ин амалњо новобаста аз огоњ кардан аз тарафи Маъмурияти МОИ ва (ё) напардохтани зарари расонидашуда;

- њангоми аз љониби субъектњои МОИ риоя нагардидани талаботи Низомномаи мазкур ё роњ додан ба вайронкунињои тартибе, ки дар МОИ «Данѓара» муќаррар гардидааст;

2) азнавбарќароркунии фаъолияти субъектњои МОИ бо иљозати Маъмурияти МОИ дар њолати иљрои шартњо ё аз байн бурдани сабабњои боздоштани фаъолияти субъектњои МОИ амалї карда мешавад;

3) бекор намудани (беэътибор њисобидани) сертификат аз тарафи маъмурияти МОИ баъди гузаронидани тафтиши далелу маълумотњо дар њолатњои зерин амалї мегардад:

-  агар муайян шавад, ки дар давоми мўњлати дар шартњои шартнома нишондодашуда сабабњое, ки ба ќатъи муваќќатии фаъолияти субъектњои МОИ асос гардида буданд, аз байн  нарафтаанд;

- агар муайян шавад, ки аз тарафи субъектњои МОИ  талаботњои низомномаи мазкур ва санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, вайрон шуда бошад;

36. Дар њолати бекор намудани (беэътибор њисобидани) сертификат Маъмурияти МОИ ба маќоми ваколатдори давлатии баќайдгирии давлатї барои беэътибор донистани ќайди давлатии субъектњои МОИ бо нишонии њуќуќии МОИ «Данѓара» мурољиат менамояд.

5. Танзими рељаи иљозат барои даромад

ба њудуди МОИ «Данѓара»

37. Барои ба њудуди МОИ «Данѓара» даромадан ба намояндагон, хизматчиён, коргарони маъмурияти МОИ ва субъектњои МОИ ва дигар шахсон навъњои зерини рухсатномањо пешбинї мегардад:

- рухсатномањои доимї;

- рухсатномањои муваќќатї;

- кортњои хизматї.

Шакл ва тартиби омода намудани рухсатномањо аз љониби Маъмурияти МОИ тањия ва тасдиќ мегардад.

38. Рухсатномањои доимї, аз тарафи Маъмурияти МОИ ба намояндагон, хизматчиён ва коргарони субъектњои МОИ дода мешаванд ва бояд дорои маълумоти зерин бошанд:

- ном ва мўњри махсуси Маъмурияти МОИ;

- санаи дода шудан;

- сурати дорандаи рухсатнома;

- насаб, ном ва номи падари дорандаи рухсатнома;

- љойи кор;

- шартњои рухсат.

39. Рухсатномањои муваќќатї аз тарафи Маъмурияти МОИ дар даромадгоњи МОИ «Данѓара» ба шахсоне дода мешаванд, ки аз тарафи Маъмурияти МОИ ва субъектњои МОИ ба њудуди МОИ «Данѓара» даъват шудаанд.

Барои гирифтани рухсатномаи муваќќатї субъектњои МОИ ба таври расмї ба Маъмурияти МОИ на дертар аз як рўзи ташрифи шахсони таклифшуда мурољиат менамоянд.

Ранги рухсатномаи муваќќатї аз дигар рухсатномањо фарќ намуда, он ба хадамоти дахлдори МОИ «Данѓара» њангоми баромадан аз минтаќа баргардонида мешавад.

Рухсатномањои муваќќатї њангоми пешнињоди њуљљати тасдиќкунандаи шахсият эътибор доранд.

40. Кортњои хизматї аз тарафи Маъмурияти МОИ ба хизматчиёни Маъмурияти МОИ, инчунин ба шахсоне, ки аз љониби Маъмурияти МОИ киро шудаанд, дода мешаванд ва онњо дорои маълумоти якхела бо рухсатномањои доимї мебошанд.

41. Бо чунин тартиб рухсатномањо барои даромадани автомобилњо, техникањои гуногун ва ронандагони онњо дода мешаванд.

42.Рухсатномањо пулакї буда, дар асоси нархномаи муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ дода мешаванд.

43. Субъектњои МОИ  бояд дар бораи аз кор рафтани кормандон худи њамон рўз Маъмурияти МОИ-ро огоњ намоянд. Дар ин њолат рухсатномаи доимии корманд ба Маъмурияти МОИ њатман баргардонида мешавад.

6. Њуќуќи субъектњои МОИ «Данѓара»

44. Субъектњои МОИ њуќуќ доранд:

- бо иштироки сармоягузорони ватанию хориљї ташкилотњои муштарак таъсис дињанд;

- дар асоси шартномањо фаъолияти хољагидориро амалї намоянд, озодона шарикону мазмуни шартномаро интихоб намоянд, ўњдадорињо, инчунин њама гуна шартњои дигари муносибатњои байнињамдигарии хољагидориро муайян намоянд;

 - мустаќилона фаъолияти иќтисодии хориљиро пеш баранд, амалиёти мубодилаи молњо (бартер) ва миёнаравї, инчунин азнавсармоягузорињоро дар њудуди минтаќаи озоди иќтисодї  анљом дињанд, ба шарте ки хусусияти ин амалиётњо хилофи ќонунгузорї ва амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон набошанд;

- аз бонкњо, ширкатњо ва ташкилотњои хориљї бе мањдудият ќарз гиранд, барои бастани њамагуна шартномањои суѓуртавї ширкатњои суѓуртавии хориљиро љалб намоянд;

- дар минтаќаи озоди иќтисодї њамагуна сармоягузорињои бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манънашударо татбиќ намоянд;

- истифодаи ќитъаи заминро дар асоси шартнома дар бораи иљораи мўњлатнок, иљораи такрории молу мулк, њуќуќњои молумулкї ва њуќуќи гузашти истифодабариро ба ворисони њуќуќї аз рўи мувофиќаи дуљонибаи тарафњо, ки шартномаи иљораро имзо кардаанд, инчунин дигар њуќуќњои молумулкї ва ѓайримолумулкиро амалї намоянд;

- шањрвандони хориљї ва шањрвандони Љумњурии Тољикистонро дар асоси шартнома ба кор ќабул намоянд;

- барномањои истењсолиро мустаќилона тањия менамоянд;

- њаргуна фаъолияти дигареро, ки бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ нагардидааст, анљом дињанд.

45. Субъектњои МОИ њуќуќ доранд, ки ба фаъолияти соњибкорї берун аз њудуди МОИ «Данѓара» дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон машѓул шаванд.

7. Кафолати њуќуќ ва њифзи манфиатњои

субъектњои МОИ

46. Давлат риояи њуќуќњо ва манфиатњои ќонунии субъектњои МОИ-ро, ки дар њудуди МОИ «Данѓара» фаъолият доранд, кафолат медињад.

47. Дар МОИ «Данѓара» мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъёрию њуќуќии байналмилалї кафолат дода мешавад:

- њимояи њуќуќии сармоягузорињо;

- њимояи њуќуќњои муаллифии  субъктњои МОИ;

- низоми баробари њуќуќии сармоягузорињои хориљию дохилї;

-роњ надодан ба њељ гуна табъизи ташкилотњои дорои сармоягузорињои хориљї.

48. Субъектњои МОИ - сармоягузорони хориљї, ки ба соњаи хољагидорї ва ё дигар фаъолияти МОИ «Данѓара» маблаѓгузорї ва ё сањмгузории моддї кардаанд, њуќуќ доранд аз натиљањои сармоягузорињои худ, аз љумла азнавсармоягузорї ва муомилоти тиљоратї дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба даст оварда истифода баранд, ва ихтиёркорї намоянд. Субъектњои МОИ - сармоягузорони хориљї метавонанд фоида ё ќисми онро дар намуди мањсулот бароранд.

49. Ба субъектњои МОИ - сармоягузорони хориљие, ки дар МОИ фаъолият мекунанд, пас аз пардохти маблаѓњои њатмї интиќоли маблаѓњо бо асъори хориљї, ки чун фоида ба даст омадаст, инчунин аз фурўши тамоми њиссаи онњо дар сармояи оинномавии ташкилотњои дорои сармоягузорињои хориљї бинобар хориљ шудан ё барњам хўрдани ташкилот ба даст омадааст, кафолат дода мешавад. Субъектњои МОИ - сармоягузорони хориљї барои интиќоли маблаѓ, барои гарав, содирот ва ќатъи сармоягузорї ба МОИ, њуќуќ доранд.

50. Бањсњои хољагидорї, аз љумла бањсњо байни иштирокчиёни ташкилотњои дорои сармоягузорињои хориљї, ки дар МОИ «Данѓара» ба вуљуд меоянд, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода мешавад.

8. Механизми молиявию асъорї

51. Фаъолияти МОИ «Данѓара»  дар асоси худмаблаѓгузорї амалї мегардад. Бо маќсади таъмини фаъолияти МОИ «Данѓара» буљети мустаќили МОИ «Данѓара» ташкил карда мешавад.

52. Буљети мустаќили МОИ «Данѓара» шакли бавуљудоии даромад ва харољоти воситањои пулии МОИ «Данѓара» буда, барои амалї намудани маќсад ва вазифањои МОИ «Данѓара» истифода мегардад.

Лоињаи буљети мустаќили МОИ «Данѓара» аз љониби Маъмурияти МОИ тањия гардида, барои дохил намудан ба буљети њарсолаи давлатї бо мувофиќаи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИва маќоми ваколатдори давлатии молиявї дар марњилаи тањияи лоињаи буљети давлатї тибќи тартиби муќаррарнамудаи  маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи  молияи давлатї пешнињод мешавад.

53. Сарчашмањои ташаккулёбии буљети мустаќили МОИ «Данѓара»:

- даромадњо аз иљораи замин, бино, иншоот ва таљњизоти дар ихтиёри Маъмурияти МОИ ќарордошта;

- арзиши сертификат;

- пардохтњо барои даромадан ба њудуди МОИ «Данѓара» барои автомобилњо ва техникаи гуногун (ба ѓайр аз автомобилњо ва техникањои Маъмурияти МОИ ва субъектњои МОИ);

- пардохтњо барои рухсатномањо барои даромадан ба МОИ «Данѓара» (ба истиснои њайати кормандони Маъмурияти МОИ ва субъектњои МОИ);

- даромадњо аз хизматрасонињои гуногун, аз љумла барои субъектњои МОИ;

- дигар пардохтњо ва маблаѓгузорї  тибќи муќаррароти ќонунгузорї дар бораи молия, буљети давлатї ва Низомномаи мазкур.

54. Номгўи хизматрасонињои пешнињодшаванда ва андозаи меъёрњои пардохтњои Маъмурияти МОИ барои хизматрасонї аз тарафи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ дар мувофиќа бо маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи молияи давлатї дар асоси пешнињоди асосноки иќтисодии Маъмурияти МОИ муайян карда мешавад.

55. Иљорапулї ва мўњлати иљораи истифодаи ќитъањои замин, инчунин майдонњои анборњои пўшида, биноњои истењсолї ва маъмурї, ки Маъмурияти МОИ њуќуќи истифодаи онњоро дорад, дар асоси тартиби њисоби иљорапулї, ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИвобаста ба намудњои фаъолияти субъектњои МОИ тасдиќ карда шудааст ва на камтар аз меъёрњои зерин аз љониби Маъмурияти МОИ муайян карда мешаванд:

- иљораи њармоњаи майдонњои анборњои пўшида барои фаъолияти тиљоратї, инчунин нигоњ доштан, бандубаст ва ба навъњо људокунии мањсулот маблаѓи 5 доллари ИМА-ро барои як метри мураббаъ ташкил медињад ва дар њолати зиёд шудани мўњлати нигоњдорї бештар аз се моњ маблаѓи иљора ба андозаи то 10 фоиз кам карда мешавад;

 - иљораи солонаи майдони биноњои маъмурї 3 доллари ИМА-ро барои як метри мураббаъ ташкил медињад ва дар њолати иљораи он ба мўњлати зиёда аз як сол маблаѓи иљора ба андозаи то 10 фоиз кам карда мешавад.

- иљораи солонаи майдонњои биноњо барои фаъолияти истењсолї 3 доллари ИМА-ро барои як метри мураббаъ ташкил медињад ва дар њолати иљораи он ба мўњлати зиёда аз як сол маблаѓи иљора ба андозаи то 10 фоиз кам карда мешавад;

- иљораи солонаи ќитъањои замин маблаѓи 1 доллари ИМА-ро барои як метри мураббаъ ташкил медињад.

Њадди нињоии пардохтњои муќарраршуда метавонанд бо ќарори маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ дар асоси таклифњои аз љињати иќтисодї асосноки Маъмурияти МОИ таѓйир дода шавад.

Барои субъектњои МОИ, ки дар ќисми 17 Низомномаи мазкур ќайд гардидаанд, меъёри иљораи яксолаи китъаи замин дар давраи гузариш ба андозаи 25 фоиз муќаррар мегардад. Дар њолати аз љониби онњо ба субъектњои МОИ ба иљора додани ќитъаи замини вобасташуда, инчунин биною иншооти ба онњо тааллуќдошта меъёри иљораи замин ба андозаи 100 фоиз ё бо эквиваленти 1 доллари ИМА барои 1 метри мураббаъ дар як сол аз љониби Маъмурияти МОИ ситонида мешавад.

56. Харољот оид ба нигоњдорї, таъмири майдонњои замини истифодаи умум, роњњои дохилї, гузаргоњњо, майдонњои муойина, сабзгардонї ва ѓайрањо аз њисоби маблаѓњои Маъмурияти МОИ ва пардохтњои субъектњои МОИ аз рўи тарифњои муќаррарнамудаи Маъмурияти МОИ амалї мешаванд.

57. Дар МОИ «Данѓара» муомилот бо пули миллї ва асъори хориљї озод мебошад. Субъектњои МОИ њуќуќ доранд тибќи тартиби муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бонкњо, ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї (муассисањои онњо) ва маблаѓгузории хурди дар МОИ «Данѓара» воќеъгардида ва берун аз он њисобњои бонкї дошта бошанд, хариду фурўши пули  миллї ва асъори хориљиро дар МОИ «Данѓара» озодона амалї намоянд ва амалиётњои интиќолиро анљом дињанд.

58. Субъектњои МОИ метавонанд аз њисоби фондњои асъории ташаккулёфтаи худї ба коргарони худ бо асъори хориљї музди мењнат дињанд, дар њудуди МОИ  «Данѓара» њисоббаробаркунињоро бо асъори хориљї дар байни худ амалї гардонанд.

59. Дар МОИ «Данѓара» метавонанд бонкњо, ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї, ташкилотњои маблаѓгузории хурд ва суѓуртавї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис дода шаванд.

9. Фаъолияти молиявию хољагидории

субъектњои МОИ «Данѓара»

60. Субъектњои МОИ ўњдадоранд:

- тибќи тартиби муќараршуда бањисобгирии муњосибї ва њисоботро дар бораи фаъолияти молиявию хољагидорї амалї гардонанд ва ба Маъмурияти МОИ «Данѓара» тибќи тартиб ва номгўи тасдиќнамудаи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ маълумот пешнињод намоянд. Њисоботу эъломияњо оид ба пардохти андози иљтимої ва андоз аз даромади шахсони воќеии бо тарзи кироя коркунанда ба маќомоти андози ноњияи Данѓара  пешнињод намоянд;

- сари ваќт ва дар њаљми пурра пардохтњои њатмї, маблаѓњои андози иљтимої  ва андоз аз даромади шахсони воќеии бо тарзи кироя коркунандаро таъмин намоянд;

- шахсони ваколатдори Маъмурияти МОИ- ро барои ташхиси чорањои зиддиэпидемиологї ва зиддисўхторї, њисоббаробаркунињо дар асоси шартномаи бо Маъмурияти МОИ басташуда роњ дињанд.

61. Субъектњои МОИ ўњдадоранд ќарорњои Маъмурияти МОИ-ро, ки дар чорчўбаи ваколатњои худ ќабул кардааст, риоя намоянд. Дар њолати бо ќарорњои Маъмурияти МОИ розї набудан субъектњои МОИ метавонанд ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ ё суд мурољиат намоянд.

62. Барои субъектњои МОИ соли молиявї 1 январ оѓоз ёфта, 31 декабри њар сол ба охир мерасад.

10. Низоми гумрукї дар МОИ «Данѓара»

63. МОИ «Данѓара» ќисми ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон мебошад.

Сарњадњои њудуди МОИ «Данѓара» сарњадњои гумрукии Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд.

Моли дар њудуди МОИ «Данѓара» љойгиршуда бо маќсади истифодаи бољњои гумрукї ва андоз, инчунин мамнўъият ва мањдудияти дорои хусусияти иќтисодї, ки тибќи санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян шудаанд, њамчун моли берун аз ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон љойгиршуда ба њисоб меравад.

64. Дар њудуди МОИ «Данѓара» тањти низоми гумрукии минтаќаи озоди гумрукї молњои ватанї ва хориљї бе ситонидани бољи гумрукї ва андозњо, инчунин бе истифодабарии мамнўъият ва мањдудияти дорои хусусияти иќтисодии муќаррарнамудаи санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон љойгир карда мешаванд.

65. Барасмиятдарории гумрукї ва бањисобгирии молњо дар њудуди МОИ «Данѓара» тибќи тартиби муќаррарнамудаи маќоми ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї бо мувофиќаи маќоми давлатии ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти тиљорати хориљї анљом дода мешаванд.

66. Анљоми амали низоми гумрукии минтаќаи озоди гумрукї ва муайян намудани кишвари истењсолкунандаи мол тибќи муќаррароти ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољикистон нисбати молњои аз њудуди МОИ «Данѓара» содиршаванда амалї гардонида мешавад.

       11. Низоми андозї дар МОИ «Данѓара»

67. Субъектњои МОИ дар давраи фаъолияташон дар МОИ «Данѓара» мутобиќи ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон аз андозњои муайян озод карда мешаванд.

68. Дар њудуди МОИ «Данѓара» фаъолияти субъектњои МОИ аз пардохти њама гуна андозњо, ки бо Кодекси андози Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, ба ѓайр аз андози иљтимої  ва андоз аз даромади шахсони воќеии бо тарзи кироя коркунанда озод карда мешаванд.

Андози иљтимої ва андоз аз даромади шахсони воќеии бо тарзи кироя коркунанда аз тарафи  субъектњои МОИ мутобиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон мустаќилона њисоб ва пардохт карда мешаванд.

69. Андоз аз даромади шахсони воќеї барои мутахассисони хориљї- ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон тибќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон њисоб ва пардохт карда мешавад.

70. Субъектњои МОИ њамчун андозсупорандагон дар  маќомоти андози ноњияи Данѓара ба ќайд гирифта мешаванд.

71. Назорат аз рўи пардохти пурра ва сариваќтии андози иљтимої ва андоз аз даромад аз тарафи шахсони воќеии бо тарзи кироя коркунанда аз љониби маќомоти андози ноњияи Данѓара амалї мешавад.

72. Даромади бадастомада ё музди мењнати сармоягузорони хориљї, ки бо асъори хориљї пардохт шудааст, метавонанд ба хориљи кишвар интиќол дода шаванд ва дар ин њолат аз андоз озод мебошанд.

12. Муносибатњои мењнатї дар МОИ «Данѓара»

73. Муносибатњои мењнатї, аз љумла масъалањои кироя ва аз кор озод намудан, низоми мењнат ва истироњат, кафолатњои иљтимої ва љубронпулињои субъектњои МОИ бо ќонунгузории мењнати Љумњурии Тољикистон, инчунин ба воситаи шартномаи (созишномаи) дастаљамъї ва (ё) шартномањои инфиродии мењнатї (ќарордодњо) ба танзим дароварда мешаванд.

Шароит ва њаљми музди мењнат, инчунин дигар намудњои даромади кормандон, аз љумла бо асъори хориљї аз тарафи субъектњои МОИ мустаќилона муќаррар гардида, аз њисоби маблаѓњои худї пардохт мешавад.

Шартњои шартномањои мењнатии коллективї ва инфиродї њолати кормандони ин ташкилотњоро дар муќоиса бо шартњои пешбининамудаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар бораи мењнат, инчунин Конвенсияњои  Созмони байналмилалии мењнат наметавонанд бад созанд.

74. Мутобиќи ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон, аз љумла ќонунгузорї дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон:

 - ба Маъмурияти МОИ ваколати ба субъектњои МОИ додани рухсат (иљозатномаи корї) барои љалби ќувваи корї аз хориљи кишвар ба вазифањои идоракунї ва техникї иљозат дода мешавад ва дар њама њолат теъдоди кормандон-шањрвандони хориљї набояд аз 20 фоизи теъдоди умумии кормандони субъектњои МОИ зиёд бошад;

- субъектњои МОИ барои љалби ќувваи корї аз хориљи кишвар ба Маъмурияти МОИ дархостро барои љалби мутахассиси хориљї бо замимаи маълумот оид ба ин мутахассис, шартномаи мењнатї миёни субъектњои МОИ ва мутахассиси мазкур ва дигар њуљљатњои лозима, ки аз љониби Маъмурияти МОИ муќаррар гардидааст, пешнињод менамоянд;

- маъмурияти МОИ дархостро барои љалби мутахассиси хориљї дар мўњлати то 10 рўз баррасї  менамояд. Рухсати кор бо назардошти мўњлати эътибори шартномаи мењнатї аз 5 сол зиёд дода намешавад;

- субъектњои МОИ баъди гирифтани рухсати кор барои гирифтани раводид ва додани иљозатнома ба шањрванди хориљї барои истиќомат ба Маъмурияти МОИ дархост манзур менамоянд;

- раводид ва иљозатнома барои истиќомат ба шањрванди хориљї, ки ба кор љалб гаштааст, тавассути Маъмурияти МОИ аз љониби маќомоти дахлдори идораи давлатї дар асоси рухсати кор бо тартиби  соддашуда бо назардошти мўњлати рухсати кор дода мешавад;

- кормандони хориљии субъектњои МОИ, ки раводид ва рухсати кор гирифтаанд, бояд ба таври хаттї дар шўъбаи раводид ва баќайдгирии маќомоти дахлдори давлатї ба ќайд гирифта мешаванд;

- пардохти хизматрасонї барои додани рухсати кор, раводид ва додани иљозатнома ба мутахассони хориљии субъектњои МОИ ва аъзои оилаи онњо аз рўи меъёрњои тасдиќнамудаи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИдар мувофиќа бо маќомоти давлатии ваколатдори дахлдор мутобиќи меъёрњои муќаррарнамудаи  ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда шавад.

75. Субъектњои МОИ њар моњ музди мењнати тамоми кормандонро дар асоси шартномањои мењнатї пардохт мекунанд. Дар њолати бо айби корфармо бо таваќќуф пардохтани музди мењнати кормандон, Маъмурияти МОИ њуќуќ дорад дар доираи ваколатњои худ нисбати субъектњои МОИ тибќи Низомномаи мазкур ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки оид ба њифзи њуќуќи кормандон ва хизматчиён пешбинї шудааст, чорањо андешад.

Кормандони субъектњои МОИ метавонанд мутобиќи шартномаи мењнатї музди мењнати худро,  инчунин маблаѓи харољотиро њангоми анљом  додани сафарњои хизматї, бо асъори миллї ё хориљї гиранд.

Музди мењнатеро, ки  кормандони хориљї бо асъори миллї ё хориљї ба даст овардаанд, мумкин аст пас аз пардохти андозњо бе мамониат аз љониби онњо ба хориља бароварда шавад.

76. Субъектњои МОИ бояд:

- ќарордоди мењнатиро барои њар корманди МОИ «Данѓара» њангоми мурољиат барои дарёфти раводиди доимї пешнињод намоянд;

- гирифтани раводидро дар мўњлати 72 соат пас аз ташрифи хизматчї таъмин намоянд;

- њамаи кормандон ва хизматчиёнро бо либоси махсус ва бехатарии техникии корњоро таъмин намоянд;

- фавран ба Маъмурияти МОИ оид ба бедарак шудани њар як корманди худ хабар дињанд;

- кормандони худро бо љойи истиќомат таъмин намоянд;

- кормандони худро њатман суғуртаи иљтимої ва тиббї намоянд;

- барои зараре, ки ба саломатии кормандон ва хизматчиёни аз рўи шартнома коркунанда расонида шудааст, инчунин барои осеби мењнатие, ки бо гуноњи корфармо дар њудуди корхона ба кормандон расонида шудааст, љавобгарии моддиро ба зимма гиранд.

77. Дар њудуди МОИ «Данѓара» корпартої манъ карда шудааст.

13. Тартиби дохилшавї (хориљшавї)

ба (аз) МОИ «Данѓара»

78. Дар њудуди МОИ «Данѓара» низоми соддаи дохилшавї ва хориљшавии шањрвандони хориљии аз тарафи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИдар мувофиќа бо Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон муќарраргардида амал мекунад, ки инњоро дар бар мегирад:

- кам кардани 50 фоизи маблаѓи пардохтњои консулї;

- кам кардани мўњлати баррасии њуљљатњо барои додани раводидњои дохилшавї ва хориљшавї;

- додани раводидњои дохилшавї барои шањрвандони хориљї дар баробари ташрифи онњо ба Љумњурии Тољикистон, ки ба МОИ «Данѓара» равонаанд;

- дигар хизматрасонињои иттилоотию њуќуќї ва машваратї, ки аз љониби Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон барои МОИ «Данѓара» мувофиќ бо равандњои таќйирёбандаи рушди минтаќаи озоди иќтисодї пешбинї шудаанд.

79. Субъектњои МОИ дар њолати зарурї бањри гирифтани раводид барои корманди ташрифоваранда барои кор дар МОИ «Данѓара» ба Маъмурияти МОИ аз рўи тартиби муќарраршуда як моњ пеш аз ташрифи мазкур дархост пешнињод менамоянд.

Маъмурияти МОИ дархостро баррасї намуда, ба субъектњои МОИ дар бораи имконияти гирифтани раводид барои корманди ташрифоваранда барои кор дар МОИ «Данѓара» мушаххасан оид ба њар кадом номзад хабар медињад.

Рўйхати шахсони барои кор ба МОИ «Данѓара» ташрифоваранда аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИтасдиќ гардида, он барои баррасї ба идорањои консулии Вазорати корњои хориљї дар љойњои ташрифи кормандон дар њудуди Љумњурии Тољикистон ирсол мегардад.

Маъмурияти МОИ пешвозгирї ва њамроњии шахсони ташрифовардаро то њудуди МОИ «Данѓара» якљоя бо намояндаи субъекти МОИ ва аз њисоби ў ташкил мекунад.

Айнан њамин тартиб њангоми ба хориљ рафтани кормандон - шањрвандони хориљие, ки дар МОИ «Данѓара» кор мекунанд, анљом дода мешавад.

80. Маъмурияти МОИ барои гирифтани раводид љињати ташрифи шањрвандони хориљї, дароз кардан ва аз эътибор соќит донистани он мусоидат менамояд.

Маъмурияти МОИ њар моњ ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИва ба Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон дар бораи шањрвандони хориљии барои кор ба МОИ «Данѓара» ташрифоварда бо роњи пешнињоди рўйхати шахсони воќеии хориљии барои кор ба МОИ «Данѓара» ташрифоварда мувофиќи тартиби муќарраршуда иттилоъ медињад.

81. Дохилшавии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї ба њудуди наздисарњадии Љумњурии Тољикистон бо маќсади сафарњои хизматї, корї, хусусї ва фаъолияти мењнатї бо иљозатномањои аз љониби Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон додашуда амалї мегардад. Тартиби дохилшавї ва истиќомати шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї дар њудуди Љумњурии Тољикистон тавассути санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон амалї мегардад. Баќайдгирї, масоили баќайдгирии муваќќатї, дохилшавї ва истиќомати шањрвандони хориљї аз љониби маќомоти Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди Маъмурияти МОИ амалї мегардад.

14. Мўњлати амали МОИ «Данѓара»

82. Мўњлати амали МОИ «Данѓара» 25 сол мебошад.

Мўњлат ва шартњои давраи гузариш њангоми љорї кардани низоми МОИ «Данѓара» аз тарафи Маъмурияти МОИ на зиёдтар аз 7 сол аз рўзи тасдиќ гардидани Низомномаи МОИ «Данѓара» муайян мегардад.

Ин давра барои бунёди инфрасохтор, ташаккули заминаи њуќуќї ва  ба таври воќеї аз худ намудани ќаламрави МОИ  «Данѓара» истифода мешавад.

Мўњлат ва шартњои давраи гузариш пеш аз ќатъи амали низоми МОИ «Данѓара» аз љониби Маъмурияти МОИ муайян мегардад. Дар ин маврид шартњои давраи гузариш на дертар аз 3 сол то ќатъи амали минтаќаи озоди иќтисодї фаро мерасанд.

Дар тамоми давраи амали низоми МОИ «Данѓара» дар њудуди минтаќа дар баробари забони давлатї забонњои муоширати байнидавлатї - русї ва англисї забонњои корї ба њисоб мераванд.

83. Барои дароз кардани мўњлати амали МОИ «Данѓара» аз љониби Маъмурияти МОИ ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИхулосањои иќтисодї оид ба дароз кардани мўњлати фаъолияти МОИ «Данѓара» пешнињод мегардад, ки инњоро дар бар мегирад:

- ояндабинї ва барномаи минбаъдаи рушди МОИ «Данѓара»;

- бањои самаранокии фаъолияти МОИ «Данѓара».

15. Тартиби фаъолияти Маъмурияти МОИ

84. Дар њудуди МОИ «Данѓара» вазифаи идоракуниро Маъмурияти МОИ иљро менамояд, ки онро роњбар ба ўњда дорад.

Тартиби фаъолияти Маъмурияти МОИ бо Низомномаи мазкур муайян карда мешавад.

Маъмурияти МОИ маќоми идоракунандаи МОИ «Данѓара» буда, фаъолият ва рушди МОИ «Данѓара» ва њамоњангсозии фаъолияти субъектњои МОИ-ро дар доираи њуќуќу ваколатњои пешбинишуда  таъмин менамояд.

Маъмурияти МОИ шахси њуќуќї буда, дар шакли ташкилию њуќуќї њамчун муассисаи давлатии љумњуриявї таъсис дода мешавад. Маъмурияти МОИ дар тобеияти маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИќарор гирифта, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, Низомномаи мазкур ва Оиннома, ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИтасдиќ мегардад, фаъолият менамояд.

Маъмурияти МОИ дорои мўњр бо акси Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон ва номгузории «Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» ба забонњои давлатї ва англисї, суратњисобњо, рамзи хусусї, атрибутика ва дигар нишонањо мебошад.

85. Маъмурияти МОИ фаъолияти худро дар њамкорї бо маќомоти љумњуриявї ва мањаллии њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон амалї менамояд.

Маъмурияти МОИ фаъолияти худро дар асоси ќоидањои маъмули њамкории зич бо маъмурияти дигар минтаќањои озоди иќтисодї дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо маќсади мувофиќ гардонидан ва бо назардошти манфиатњои дигар минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї ба роњ мемонад, ба барќарорсозии стандартњои байналмилалии пешбурди соњибкорї ва одоби корї дар тамоми ќаламрави љумњурї мусоидат менамояд.

86. Харољот барои нигоњдории дастгоњи Маъмурияти МОИ аз њисоби буљети МОИ «Данѓара» тибќи харљномаи тасдиќнамудаи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИва маќоми ваколатдори давлатии молиявї барои соли навбатии молиявї маблаѓгузорї карда мешаванд.

87. Њуќуќу ваколатњои Маъмурияти МОИ аз инњо иборатанд:

- тањия ва татбиќи стратегия ва барномаи рушди МОИ «Данѓара», аз љумла наќшаи генералии минтаќа;

- ќабули санадњо доир ба идоракунї ва њамоњангсозии фаъолият дар МОИ «Данѓара»;  

- тањияи буљети мустаќили минтаќа, тасдиќи он тибќи тартиби муќараргардида ва таъмини иљрои он;

- тањияи наќшаи љобаљокунии субъектњои МОИ дар сарњади њудудии МОИ «Данѓара» бо назардошти таклифњои онњо, аз љумла харољоти молиявии њар як субъекти МОИ барои пешнињоди минбаъдаи он ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунандаи минтаќањои озоди иќтисодї;

- тањияи харљномаи харољотњо оид ба ободонии сарњади њудуди муайяншудаи МОИ «Данѓара»;

- мувофиќаи наќшаи љойгиршавии инфрасохторњои гумрукї бо маќоми ваколатдори давлатии гумрукї;

-  таъмини ягонагї ва фаъолияти пурсамари МОИ «Данѓара»;

- таъмини рушди МОИ «Данѓара» бо роњи љалби сармоягузорони ватанию хориљї, воситањои молиявии ташкилотњои ватанию хориљї дар шакли ќарзњои имтиёзнок, ќарз ва грантњо дар мувофиќа бо маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИва маќоми ваколатдори давлатии молиявї;

- ташкили маъхази иттилоотию тањлилии фаъолият ва рушди иќтисодии МОИ «Данѓара»;

-   њимояи манфиатњои субъектњои  МОИ;

- фароњам овардани шароити мусоид барои љалб намудани сармоягузорињои ватанию хориљї ва дигар намуди захирањо;

- назорати риояи низоми њуќуќии МОИ «Данѓара», тањияи таѓйиру иловањо ба Низомномаи мазкур ва баррасии масъала тибќи тартиби муќараргардида;

- таъмини назорати давлатї ва назорати истифодаи оќилонаи захирањои табиї ва мењнатї дар њудуди МОИ «Данѓара» бо маќсади иљрои ќонунњо ва санадњои меъёрї оид ба масъалањои рушди МОИ «Данѓара»;

- пешнињоди замин барои иљора ба субъектњои МОИ, инчунин дигар иншооти МОИ «Данѓара»;

- ташкили маркази иттилоотї, бизнес-инкубаторњо, анборњо, биноњои маъмурї, иншооти истењсолї ва дигар сохторњои зарурї барои таъмини фаъолияти пурсамар ва рушди МОИ «Данѓара»;

- њамоњангсозии корњои ташкилотњои илмї, лоињавї, саноатї, сохтмонї ва дигар муассисањои ватанї ва хориљие, ки барои ташкил ва таъмини фаъолияти МОИ «Данѓара» љалб мешаванд;

- баррасии бизнес-наќшањо ва лоињањои сармоягузории довталабон;                     

- ба довталабон додани њуљљати тасдиќкунандаи љойгиршавї  ва нишонии њуќуќї дар МОИ «Данѓара»;

- танзими робитањои МОИ «Данѓара» бо бозори байналмилалї;

- ташкили омўзиш, бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњо барои МОИ «Данѓара», иштирок дар татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи ташаккули кадрњо, шуѓл, сиёсати љавонон ва муњољират дар минтаќа;

- ташкили конфронсњо, машваратњо, семинарњо ва ѓайра;

- ба имзо расонидани шартномањо бо субъектњои МОИ;

- ташкил ва пешбурди дафтари баќайдгирии сертификатњо;

- додани сертификатњо ба субъектњои МОИ;

- такмили шаклњои идоракунии хољагии МОИ «Данѓара» ва амалигардонии идоракунии хољагї бо дарназардошти самаранокии иќтисодии истифодаи масоњати заминњои давлатї ва моликияти хусусї дар њудуди МОИ «Данѓара»;

- таъмини азхудкунии маблаѓњо дар лоињањое, ки моњияти умумиминтаќавї доранд;

- хизматрасонї дар гирифтан ва ба расмият даровардани раводиди даромад ва баромад, ки дар мувофиќа бо Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон амалї мегарданд;

- додани рухсатномањо барои даромадан ба њудуди МОИ «Данѓара»

- ташкил ва назорати фаъолияти воњидњои њарбикунонидашудаи њифзи иншооти МОИ «Данѓара». Сохтор ва шумораи воњидњои дар боло зикршуда аз љониби Маъмурияти МОИ дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдори Љумњурии Тољикистон муайян карда мешаванд;

- њар семоња ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИпешнињод намудани њисобот оид ба фаъолияти МОИ «Данѓара»;

- амалигардонии дигар ваколатњое, ки бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон», Низомномаи мазкур ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд.

88. Ќарорњои Маъмурияти МОИ, ки дар доираи салоњияти он ќабул гардидаанд, барои субъектњои МОИ њатмї мебошад.

89.Санљиши фаъолияти Маъмурияти МОИ аз љониби маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИамалї мегардад.

90. Роњбари Маъмурияти МОИ ва муовинони вай аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

Њаљми маоши вазифавии роњбарияти Маъмурияти МОИ аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.

91. Ба вазифаи роњбари Маъмурияти МОИ шахсе таъин мегардад, ки маълумоти олии њуќуќї ё иќтисодї ва собиќаи кории на кам аз 5 соли фаъолият дар вазифаи роњбари ташкилот ё дар вазифањои хизмати давлатї дошта бошад.

92. Роњбари Маъмурияти МОИ:

-  њуќуќ ва вазифањои Маъмурияти МОИ-ро таъмин менамояд;  

- МОИ «Данѓара»-ро дар њама ташкилотњои ватанї, хориљї, байналмилалї, корхонањо, бонкњо ва муассисањо намояндагї менамояд;

- барои иљрои уњдадорињо ва вазифањояш љавобгарии шахсї дорад;

- воњидњои кориро муќаррар менамояд, кормандони Маъмурияти МОИ-ро ба вазифа таъин ва озод менамояд.

93. Роњбари Маъмурияти МОИ дар баробари дигар вазифањо инчунин  њамоњангсозии фаъолияти мувофиќашудаи Маъмурияти МОИ- ро бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар ташаккул ва рушди МОИ «Данѓара» амалї менамояд.

16. Тартиби барњам додани МОИ «Данѓара»

94. МОИ «Данѓара» дар њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉумњурииТољикистон дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон барњам дода мешавад.

95. Субъектњои МОИ «Данѓара» дар њолати барњамдињии минтаќаи озоди иќтисодї аз њуќуќњо ва ўњдадорињои худ, ки дар ќонунгузорї оид ба минтаќањои озоди иќтисодї пешбинї гардидаанд, мањрум мешаванд.

Барњам додани минтаќањои озоди иќтисодї ба ягон оќибати њуќуќї љињати фаъолият ё барњамдињии шахсони њуќуќї ва филиалњои шахсони њуќуќии хориљї оварда намерасонад ва онњо метавонанд дар њудуди собиќ минтаќаи озоди иќтисодї фаъолият кунанд ё тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барњам дода шаванд.

Маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињодро оид ба барњам додани МОИ «Данѓара» ирсол менамояд.

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои анљом додани тањлили пурраи иќтисодиии мувофиќи маќсад будани барњамдињии МОИ «Данѓара» комиссия таъсис медињад.

Дар асоси тањлили пурраи анљомдодашуда ва бо назардошти таклифи маќоми ваколатдори давлатии идоракунии МОИ ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї комиссия ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба барњам додани МОИ «Данѓара» ва мўњлатњои барњам додани МОИ «Данѓара» пешнињод ирсол менамояд.

17. Нишонии Маъмурияти МОИ «Данѓара»

96. Маъмурияти МОИ «Данѓара» дар суроѓаи зайл љойгир аст:

Љумњурии Тољикистон, Вилояти Хатлон, ноњияи Данѓара.