آژانس های خبری

آژانس های خبری

 

تاجیکستان اطلاعاتي ملي آژانسKHOVAR” 

 

گروه رسانه ها / تاجیکستان "ASIA – PLUS"

 

آژانس ملی اطلاعاتی " TOJ NEWS "

 

 

خدمات اطلاعاتی " AVESTA .TJ "

 

   

  پورتال اخبار "PRESSA.TJ"

 

 

 

پورتال اطلاعات تاجیکستان " TOP.TJ"