سایتهای دولتی

سایت های رسمی  دولتی :

 

ریاست جمهوری -- وب سایت : http://www.president.tj  

 وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان -- وب سایت: http://www.mfa.tj

وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان --   وب سایت: http://www.medt.tj/index.php/ru             

وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان -- وب سایت: www.minfin.tj

وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان -- وب سایت: http://www.minjust.tj

وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : www.vkd.tj/index.php/en

وزارت نیرو و صنایع جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://www.minenergoprom.tj/indexe.php

وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://www.vkishovarzi.ru/index.html

وزارت ارتباطات و انتقالات جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://mintrans.tj/eng

وزارت منابع آبی جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : www.minfin.tj

وزارت معارف جمهوری تاجیکستان -- وب سایت :  http://maorif.tj

وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://www.vfarhang.tj/index.php?lang=en

وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://www.health.tj

وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : http://www.mehnat.tj/index.php/en

کمیته آمار جمهوری تاجیکستان -- وب سایت : www.stst.tj

 کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال -- وب سایت : http://www.gki.tj/en

کمیته مالیات تحت نظر دولت تاجیکستان -- وب سایت : http://www.andoz.tj/index.php/ru

خدمات گمرک تحت نظر دولت -- وب سایت : http://www.customs.tj/eng/index.php

آژانس دولتی کنترل مالی و مبارزه علیه فساد مالی -- وب سایت : http://www.anticorruption.tj/en

آژانس کنترل مواد مخدر تحت نظر رئیس جمهور -- وب سایت : http://taj.akn.tj

آژانس استاندارد ، مجوز و شناسایی تجارت تحت نظر رئیس جمهور -- وب سایت : http://www.standard.tj/en

اتاق بازرگانی و صنعت -- وب سایت : www.tpp.tj