پرچم ملی

نمادهای دولت

در 11 دسامبر 1999 مجلس عالی (پارلمان) جمهوری تاجیکستان نماد دولت جمهوری تاجیکستان توسط حکمی تائید شد.

در این حکم، پرچم و علامت تاجیکستان، نمادهای  دولت هستند.

پرچم ملی

پرچم دولت جمهوری تاجیکستان به شکل پانل راست متشکل از سه خط رنگی افقی است: نوار بالا - رنگ قرمز و در برابر به موازات  آن در پایین رنگ سبز، نوار سفید در وسط  . در نوار سفید، در میانه یک تاج طلایی تلطیف شده و یک نیم دایره از هفت ستاره در بالای آن وجود دارد. حالت عرض کلی پرچم به طول 1:2 است. تاج و ستاره در یک مستطیل قرار گرفته اند، کناره ها 0،8 و در عرض 1،0 در عرض نوار سفید. ستاره پنج پر در یک دایره با قطر 0،15 در یک دایره ای به شعاع 0،5 در نوار سفید قرار گرفته است. سه رنگ بر روی پرچم جمهوری تاجیکستان وجود دارد: سبز، قرمز و سفید. نوار سبز نشان دهنده دره است، که در  در جمهوری زیاد نیستند (7% از خاک) ،زیرا که بقیه خاک توسط کوه ها اشغال شده است. پنبه و همچنین رنگ برف و یخ در کوه های بالا - نوار سفید رنگ از ثروتهای اصلی جمهوری است. رنگ قرمز رنگ از اتحاد جمهوری و برادری با سایر ملت های جهان است.