نشان ملی

نمادی دولت

در 11 دسامبر 1999 مجلس عالی (پارلمان) جمهوری تاجیکستان نماد دولت جمهوری تاجیکستان توسط حکمی تائید شد.

در این حکم، پرچم و علامت تاجیکستان، نمادهای  دولت هستند.

نماد ملی

نشان ملی جمهوری تاجیکستان تصویر تاج تلطیف  و قوسی متشکل از هفت ستاره بر روی پرتوهای خورشید که از پشت کوه های پوشیده از برف  بالا می آید است که  توسط قابی از  تاج گل که در سمت راست از خوشه های گندم و در سمت چپ از شاخه های پنبه احاطه  شده است، می باشد . در بالای این تاج یک گل قرار دارد و یک نوار سه راه در هم آمیخته و در بخش پایین نیز یک کتاب برای حمایت وجود دارد.