دانشگاه ها و کتابخانه ها

فهرست دانشگاههای جمهوری تاجیکستان

 

دانشگاه ملی تاجیکستان  ( دوشنبه – 1947 ) --  http://www.tnu.tj/index.php/tj/

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان بنام صدرالدین عینی ( دوشنبه -1931 )  http://www.tgpu.tj 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه کشاورزی تاجیکستان ( دوشنبه – 1931)  http://tau.freenet.tj

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بنام ابوعلی ابن سینا (دوشنبه – 1939 )      http://tajmedun.tj/

 

 

 

 

 

 

دانشگاه فنی تاجیکستان بنام  م.س. آسمی ( دوشنبه – 1956 ) www.ttu.tj/index.php?lang=ru&action=home 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان ( دشنبه – 1987)  www.tguk.tj

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه اسلاوی تاجیکستان و روسیه ( دوشنبه – 1996)  rtsu-slavist.tj/content/view/10/15/

 

 

 

 

 

 

شعبه دانشگاه دولتی مسکو بنام لامانسف ( دوشنبه – 2009 ) www.msu.tj 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی خجند بنام باباجان غفوراف ( خجند – 1932 ) http://www.hgu.tj/

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی حقوق ، تجارت و سیاست  تاجیکستان ( خجند – 1993 ) http://tsulbp.tj/

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه فنی تاجیکستان ( دوشنبه – 1990 ) http://tut.tj

دانشگاه بازرگانی و خدمات ( دوشنبه – 1991 )  www.dsx.tj/ru.htm

شعبه دانشگاه تحقیقاتی و فنی مسکو   "MISIS" (موسسه فولاد و آلیاژ مسکو) (دوشنبه-2012)

دانشگاه دولتی کولاب ( کولاب – 1962)

دانشگاه دولتی قرقان تپه بنام ناصر خسرو

         فهرست کتابخانه های تاجیکستان

کتابخانه ملی تاجیکستان http://nlrt.tj   

کتابخانه دولتی فنی و  ثبت اختراع  جمهوری تاجیکستان   http://www.gptb.tj/

کتابخانه مرکزی تحقیقاتی الکترونیکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان  http://www.aclib.tj /

کتابخانه کودکان بنام میرسعید میر شکر  http://kdbj-mirshakar.tj/