موزه ها و نمایشگاه ها

موزه تاجیکستان


آثار خانه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد

این موزه در سال 1934 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان رودکی، شماره 32

Website -- http://nationalmuseum.tj


 

 
موزه ملی  آثار  باستانی تاجیکستان

این موزه در سال2001 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهرستان شهر دوشنبه، خیابان رجب اف، شماره7

http://www.afc.ryukoku.ac.jp/tj/ -- Website    
موزه تاریخی باستان شناسی  تاجیکستان

این موزه در سال1986 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، استان سغد، شهر خجند خیابان طمبوریموزه تاریخی باستان شنا سی شهری ایسترافشان

این موزه در سال1963 تاسیس شد

 جمهوری تاجیکستان، استان سغد، شهر ایسترافشان ،  خیابان  آل سامان


موزه تاریخی  باستان شناسی جمهوری به نام رودکی

این موزه درسالی 1958  تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان میرزا تورسان زاده

موزه میرزا تورسان زاده

Website--http://cit.tj/mirzo-tursunzoda/index.php?malumot=img&id=&lang=eng

این موزه در شهر دوشنبه  می باشدموزه مردم شناسی دانشگاه   تاریخی جمهوری تاجیکستان

موزه آلات موسیقی گرمنج زوقبی کاف

این موزه در سال1990 تاسیس شد

 جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان باختر ، شماره 23

Website -- www.gurminj.tj