روادید الکترونیکی (2)

 

ز اول ژوئن سال 2016 در تاجیکستان پرتال جدید با نشانe-Visa” (https://www.evisa.tj) ) جهت صدور روادید الکترونیکی به فعالیت آغاز نموده است. این پورتال به شهروندان خارجی امکان می‌دهد با هدف جهان گردی و کسب و کار  در تاجیکستان با تکمیل فرم نسبت به درخواست الکترونیکی روادید و بدون حضور در کنسولی جمهوری تاجیکستان روادید الکترونیکی دریافت نمایند.

متقاضیان پس از ارائه اطلاعات لازم و پرداخت از طریق کارت بانکی آنلاین روادید الکترونیکی را از طریق پست الکترونیکی دریافت خواهند نمود. متقاضیان برای بررسی درخواست جهت دریافت روادید الکترونیکی مبلغ 50 دلار آمریکا را از طریق شبکة الکترونیکی بین‌المللی معتمد پرداخت می نمایند. در صورت رد درخواست مبلغ مذکور به متقاضی برگردانده نمی‌شود. پس از پرداخت خراج و تکمیل درخواست، متقاضی از طریق پست الکترونیکی روادید الکترونیکی را دریافت می نماید که آن را هنگام عبور مرز تاجیکستان همراه با سند مسافرت ارائه می نماید.

   روادید الکترونیکی جمهوری تاجیکستان به مدت 90 روز اعتبار دارد و دارندهکان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیشتر از 45 روز تقویمی نمی تواند حضور داشته باشد. روادید الکترونیکی قابل تمدید نیست و دارندگان آن باید در زمان مقررشده قلمرو تاجیکستان را ترک کنند

 

روادید الکترونیکی

متقاضیان روادید ، خوش آمدید!

روادید جمهوری تاجیکستان به اتباع خارجی از طریق شبکه اطلاعاتی الکترونیکی داده می شود.

اتباع خارجی برای گرفتن روادید جمهوری تاجیکستان از نمایندگیهای دیپلماتی و اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان باید از طریق شبکه اطلاعاتی www.visa.gov.tj  اقدام نمایند.

همزمان، اتباع خارجی کشورهایی که جمهوری تاجیکستان نسبت به آنها اصول تسهیل صدور روادید را درنظر گرفته است، می توانند از طریق شبکه www.evisa.tj  بدون مراجعه مستقیم به نمایندگیهای دیپلماتی واداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان روادید الکترونیکی خود را تهیه نمایند.

ادامه مطلب...

ثبت اسناد

تائید کنسولی

 

تائید کنسولی، خدمتی را به عنوان تصدیق و احراز هویت ارائه می دهد:

1.تضمین اسناد خارجی جهت قانونی بودن وضعیت مبدا، حق امضای رسمی و مهر معتبر نمایندگی   برای قانونی بودن نهاد دولتی  با توجه به هدف استفاده از اسناد در نهاد دولتی دیگر

2.تطبیق با قانون جمهوری تاجیکستان، حق امضای شخص معتبر و مهر رسمی معتبر یا نهاد رسمی که سند مربوطه صادر یا تایید می نماید.

تائیدیه در موارد زیر انجام می شود:

1.در قلمروی جمهوری تاجیکستان توسط دپارتمان کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان.

2.در خارج از تاجیکستان توسط اداره های کنسولی نماینده های دیپلماتیک و کنسولگری جمهوری تاجیکستان

بخش کنسولی دپارتمان کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان قانونی نمودن را به شرح ذیل انجام می دهد:

1.اسناد در قلمروی جمهوری تاجیکستان ترجمه می شوند و به جهت استفاده در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

2.اسناد در قلمروی ایالات خارجی تفسیر می شوند به طوری که در جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار بگیرند، اگر آنها در تضادی با قانونی بودن جمهوری تاجیکستان نداشته باشند.

دپارتمان های کنسولی نماینده های دیپلماتیک و کنسولگری جمهوری تاجیکستان در خارج از آن اعمال قانونی ذیل را ارائه می دهد:

1.اسناد ایالات اقامت در جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرند

2.لزوم اسناد ایالت سوم به جهت استفاده در قلمروی جمهوری تاجیکستان.

روال قانونی:

اسناد در قلمروی ایالت دیگر با توجه به دپارتمان کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ، اداره های کنسولی نماینده های دیپلماتیک و کنسول گری جمهوری تاجیکستان در خارج پذیرفته می شوند، اگر سند دیگر بر اساس  قانون جمهوری تاجیکستان یا قواعد توافقات بین المللی لغو روال قانونی صورت گرفته باشد به طوری که جمهوری تاجیکستان امضا نموده باشد.   

اسناد ارسالی برای تائید می بایست شرایط ذیل را داشته باشند:

1. به زبان روسی یا تاجیک ترجمه شوند

2. توسط دفتر اسناد رسمی محلی تایید شوند

3. توسط وزارت امور خارجه یا نهادهای رسمی، قانونی گردند.

4. در حالت رونوشت تائیدیه ، کپی تایید دفتر اسناد رسمی محلی مورد نیاز میباشد.