نظام بانکی

سیستم بانکداری تاجیکستان

بانک در جمهوری تاجیکستان به عنوان سازمان بازرگانی تلقی می شود که برای جذب سپرده گذاری و ابزاری دیگر به هدف اعمال در اعتبار دهی در دوره بازپرداخت، پرداخت، ضرورت و نیز برای اجرای محاسبات توسط تقاضای مشتریان عمل می نماید.

بانک یک موجودیت حقوقی و تطبیقی میباشد که با توجه به موجودیت حقوقی مسئول کل قواعدی است که در قانون جمهوری تاجیکستان فراهم می شود.

مطابق با قانون جمهوری تاجیکستان می تواند انواع بانک های ذیل در تاجیکستان ایجاد گردد:

بانک دولتی : بانکی که دولت تاجیکستان مالک سرمایه قانونی انحصاری آن می باشد:

در بانک دولتی بانکی که سرمایه قانونی مربوط به شخص حقوقی یا حقیقی می باشد. قسمتی از سهم این بانک مربوط به دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت دارایی جمهوری تاجیکستان می باشد.

با پذیرش سرمایه خارجی، بانک دولتی بانکی می باشد که قسمتی از سهم مربوط به مالک، دارایی و مدیریت اشخاص ذیل را به عهده دارد:

1) غیر مقیم در جمهوری تاجیکستان

2) شخص حقوقی – مقیم جمهوری تاجیکستان بیش از 50% سهم ( سپرده داوطلبین) مربوط به مالک ،دارایی و مدیریت شخص غیر مقیم در جمهوری تاجیکستان

3)  اشخاص مقیم جمهوری تاجیکستان که مدیر دارائی می باشند ( شخص محرم) اشخاص غیر مقیم جمهوری تاجیکستان یا شخص حقوقی مشخص در قسمت b

بانک نیمه دولتی : بانکی که بر پایه توافق بین المللی ایجاد می گردد به طوری که مالک سرمایه دولت جمهوری تاجیکستان و  دولتی است که توافقنامه را امضا می نماید.

بانک( به استثنای بانک های دولتی) به شکل شرکت سهامی خاص بدون حق امضای سهم در وجه حامل ایجاد می گردند.

تبدیل بانک به شرکت سهامی عام مجاز می باشد البته به شرط آنکه  فعالیت در طی یک سال از لحظه دریافت مجوز بانک ملی جمهوری تاجیکستان برای اجرای عملیات بانکی افت ننماید و حفظ آن طی سالی که توسط بانک ملی جمهوری تاجیکستان و دیگر دستگاه های قانونی تعیین می گردد.

سهام دار بانک موسس آن می باشد به طوری که پس از تبدیل به شرکت سهامی عام دیگر نمی تواند هر امتیاز یا هر مسئولیت اضافی را در مقایسه با دیگر سهام داران در اختیار بگیرد.

مطابق با بند اول از فصل اول دستورالعمل های شماره 132 به دستور تنظیم فعالیت های بانکی از اول ژانویه سال 2005 حداقل سرمایه برای عملیات بانکها معادل 5 میلیون دلار آمریکا ( یا  16500000 سامانی ) و برای موسسات اعتباری 300000 دلار آمریکا ( یا 990000 سامانی )

اسناد قانونی عمده عبارتند از :

 قانون جمهوری تاجیکستان  در مورد بانک و فعالیت های بانکداری به تاریخ 1998

دستورالعمل بانک ملی جمهوری تاجیکستان به شماره 132 مطابق با فعالیت بانک های تنظیمی به تاریخ 29 اکتبر سال 2004

تصمیم دولت جمهوری تاجیکستان به شماره 248 درمورد تثبیت حجم پذیرش سرمایه خارجی در سیستم بانکداری جمهوری تاجیکستان  به تاریخ 11 ژانویه 2001 میباشد.

"بانک ملی جمهوری تاجیکستان "     

http://www.nbt.tj/en/

شرکت سهامی عام "اگر اینوست بانک

http://agroinvestbank.tj/en/private_individuals/chl/index.php

شرکت سهامی عام "آریان بانک"  

http://www.orienbank.com/en/

شرکت سهامی عام "تاجیک صادرات بانک" 

http://tsb.tj/en/news.list/