ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با خلیل ابراهیم اکچه، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی

16 اوریل سال 2018 در شهر دوشنبه بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ بیست و سومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی با خلیل ابراهیم اکچه، دبیر کل این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در آغاز ملاقات محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کشورمان خلیل ابراهیم اکچه را به تاجیکستان خیرمقدم گفته، بنا بر انجام دوره فعالیتش به حیث دبیر کل، برای سهم کامگارانه و پرمحصولش در پیشرفت کار سازمان، اظهار سپاس نمودند.

جانبها سهم ارزنده سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای اعضا را در تعمیق و توسعه همکاری در عرصه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در منطقه مهم ارزیابی کردند. در این راستا تأکید گردید، که تاجیکستان به تحکیم همکاری در عرصه انرژی، تجاری، سرمایه‌گذاری، نقلیات و ارتباطات توجه ویژه  ظاهر می‌نماید.

ضمن ملاقات در مورد مهم بودن سند “نگاه سازمان همکاری اقتصادی-2025” و هدف و وظایف اساسی “استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا دوره سال 2030″، که عرصه‌های اساسی همکاری تجاری، نقلیات، انرژی، گردشگری، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست را در بر گرفته، با هم پیوند می‌باشند، گفتگوی سودمند صورت گرفت.

در جریان ملاقات مسائل بهره‌برداری از ذخایر بزرگ هدروانرژی تاجیکستان به خاطر قانع نمودن طلبات افزایش به انرژی الکتریکی در منطقه بررسی کرده شد. استفاده ظرفیتهای بزرگ توسعه گردشگری در “سال توسعه گردشگری و هنرهای مردمی” در تاجیکستان بر نفع کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی مهم ارزیابی گردید.

ضمن بررسی مسائل همکاری منطقه ای، روابط و تلاش مشترک بهر رشد تجاری منطقه ای، استقرار صلح و ثبات و امنیت در کشور همسایه ما، جلب بیشتر افغانستان به لایحه‌های منطقه ای و فراهم آوردن شرایط مساعد رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور، مهم ارزیابی کرده شد.

جمهوری تاجیکستان