درباره بیست وسومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی

17 آوریل سال 2018 در شهر دوشنبه با حضور وزرا و معاونین وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی بیست و سومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی برگزار می گردد.

دستورکار اجلاس موضوعات روند تطبیق توافقنامه های سازمان همکاری اقتصادی که بین کشورهای عضو به امضاء رسیده اند، مناسبات دبیرخانه اکو با سازمانهای بین المللی، حالت اجرای برنامه های و طرحهای اکو، فعالیت موسسات و نهادهای اکو، پیشرفت و ارزیابی اجرای اهداف و وظایفی که ناشی از سند "چشم انداز اکو 2025" می باشند، قبول برنامه جدید اکو درخصوص مساعدت به افغانستان، همچنین مسائل کاری و مالی سازمان را دربر می گیرد.

پیش از اجلاس شورای وزرا در تاریخ 16 آوریل ملاقات کارمندان ارشد کشورهای عضو برگزار می شود. همچنین در راستای اعلام سال 2018 بعنوان "سال توسعه گردشگری و هنرهای مردمی" از جانب پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان، در چارچوب اجلاس مذکور 16-17 آوریل 2018 در "باغ ارم" نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای عضو اکو برگزار می گردد.

جمهوری تاجیکستان