"ت پیشوای ملت امامعلی رحمان در همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان “آب و انرژی: دریافت علاقه‌مندی بین اهداف ششم و هفتم توسعه پایدار

روز 22 مارس سال 2018 در حاشیه‌ آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان “آب و انرژی: دریافت علاقه‌مندی بین اهداف ششم و هفتم توسعه پایدار” شرکت و سخنرانی کردند.

محترم امامعلی رحمان به سازمان‌دهندگان همایش مذکور اظهار سپاس نموده، ابراز داشتند، که تاجیکستان جانبدار پیشبرد روند حل ثمربخش مسائل آب و انرژی بوده، قصد دارد، که با تمامی جانبهای منفعتدار همکاری فعال را به راه ماند.

رئیس جمهور کشورمان تأکید کردند، که هدروانرژی عامل مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی در بسیار کشورها باقی می‌ماند و جمهوری تاجیکستان، که دارای ذخایر بزرگ آب و اقتدار هدروانرژی می‌باشد، همیشه آمادگی خویش را برای همکاری با همه جانبهای علاقه‌مند، قبل از همه با کشورهای همسایه،  در سمت استفاده ثمربخش، متقابلا سودمند و عاقلانه ذخایر آب و انرژی به نفع کل کشورهای منطقه اظهار می‌دارد.

 

تأکید گردید، که نورد استفاده قرار گرفتن مشترک این اقتدار عظیم می‌تواند به حل فراگیر چند مسئله اجتماعی و اقتصادی و اکولوژی آسیای مرکزی مساعدت نماید.

از جمله، این تدبیر در نوبه اول به تأمین امنیت آبی و تامین آب کفالتناک برای آبیاری مزارع تمام کشورهای آسیای مرکزی در خشکسالیها توسط تنظیم بسیارساله و موسمی مجرای آب در آب‌انبارها، همچنین به پیشگیری حالتهای فوق‌العاده مربوط به آب، مثل سیل و آبخیزی، مساعدت می‌کند. دوم بهره‌برداری از اقتدار بزرگ هدروانرژی تاجیکستان امکان می‌دهد، که منطقه با نیروی برق دسترس و از لحاظ اکولوژی تازه تأمین شود و همزمان برای تطبیق هدف هفتم توسعه پایدار مساعدت صورت گیرد. در نهایت استفاده ذخایر هدروانرژی کشور اینچنین به کاهش نظررس پهن‌شوی گاز کربن بر هوا  مساعدت می‌کند.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان سخنرانی اظهار امید نمودند، که همایش امروز برای بررسی وابستگی متقابل بین ذخایر آب و انرژی، اینچنین برای تهیه توصیه‌های مشخص در مورد استفاده فراگیر، عاقلانه و استوار ذخایر طبیعی سهم علاوگی خود را خواهد گذاشت.

پس از سخنرانی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان راهبران چند نهاد سازمان ملل متحد، از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نهاد سازمان ملل متحد-آب، یونیسیف و دیگران سخنرانی کرده، حل مشکلات آب را از مسائل مهم جامعه جهانی ارزیبی کردند و به جانب تاجیکستان برای پیشنهاد تدبیر نوبتی بهر حل مشکلات جهانی سیاره بهای بلند دادند.

جمهوری تاجیکستان